A-A

Aedes logoVallei Wonen is aangesloten bij Aedes
Aedes is de vereniging voor woningcorporaties in Nederland. Woningcorporaties beheren 2,4 miljoen huurwoningen, waarin 4 miljoen mensen wonen. Die huizen zijn samen ongeveer een derde van de Nederlandse woningvoorraad. De kernopgave van corporaties is het zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die om wat voor reden dan ook een steuntje in de rug nodig hebben.

Maatschappelijke opdracht
Woningcorporaties zijn private ondernemingen die zonder winstdoelstelling binnen wettelijke kaders werken aan een maatschappelijke opdracht. Zij zorgen voor goed en betaalbaar wonen voor mensen die dat nodig hebben. Bijna altijd gaat het om huishoudens met een bescheiden inkomen. Daartoe rekenen wij mensen die huurtoeslag ontvangen en lagere middeninkomens. Verder hebben corporaties bijzondere aandacht voor mensen die door een sociale, medische of psychische oorzaak zelf geen woonruimte kunnen vinden en voor vergunninghouders. 299 woningcorporaties zijn lid van Aedes, dat zijn vrijwel alle woningcorporaties in Nederland. Aedes behartigt hun belangen, ondersteunt haar leden bij het uitvoeren van hun taken en biedt hen een platform voor kennisuitwisseling en ontmoeting.

Belangenbehartiging
Als branchevereniging behartigt Aedes de belangen van haar leden om de beste voorwaarden te scheppen waaronder corporaties hun maatschappelijke taak kunnen uitvoeren. Daarvoor werkt ze samen met overheden, politieke partijen en belangenorganisaties in Nederland, maar ook daarbuiten. Aedes heeft ook een kantoor in Brussel. Daar lobbyt Aedes voor gunstige juridische, fiscale en financiële voorwaarden voor de sociale huisvesting op Europees niveau. Aedes behartigt tevens de belangen van haar leden in hun rol als werkgever van 25.000 corporatiemedewerkers in Nederland. Als werkgeversorganisatie onderhandelt Aedes met vakbonden om tot een CAO te komen.

Professionalisering sector
Daarnaast ondersteunt Aedes haar leden bij professionele uitvoering van hun werkzaamheden en de verbetering van hun bedrijfsvoering. Zo werkt Aedes aan innovatie en ontwikkeling van de corporatiesector. Aedes levert kennis over en ondersteuning bij allerlei aspecten van het functioneren van corporaties. De Aedes-benchmark maakt prestaties en bedrijfsvoering van corporaties inzichtelijk zodat corporaties van elkaar kunnen leren. Aedes is tegelijkertijd een netwerk en een denktank. De vereniging biedt een platform voor haar leden om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en visies te ontwikkelen. Samen met haar leden werkt Aedes aan onderzoek en aan producten die hun doelstellingen ondersteunen. Aedes verstrekt binnen de vereniging en daarbuiten informatie over ontwikkelingen in de volkshuisvesting.

Woonagenda 2017-2021
Woningcorporaties gaan de komende jaren weer veel meer huurwoningen bouwen dan de laatste jaren. De komende jaren wordt gewerkt aan vier thema's:

  • Aan de slag in buurten, wijken, dorpen en steden.
  • Leefbare wijken en bijzondere doelgroepen.
  • Sociale huurwoningen worden energiezuiger.
  • Huren blijven betaalbaar.

Corporaties gaan hiermee aan de slag, en doen dat in nauwe samenwerking met andere partijen zoals gemeenten, huurdersorganisaties, zorgverleners en welzijnsinstellingen.
Klik hier om meer te lezen over de Woonagenda 2017-2021.

Meer informatie
Wilt u meer weten over Aedes, dan verwijzen wij u naar de website www.aedes.nl

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo